fotograficky.guru

Obchodní podmínky e-knihy a online kurzy

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednaná publikace je publikace v elektronické podobě. Může se jednat o dokument ve formátu PDF (případně jiném formátu e-knih), videozáznam ve formátu MP4, případně o kombinaci obojího, dále jen dílo.

Publikaci ve formátu PDF je uživatel oprávněn stáhnout a vytvořit si kopii pro svou osobní potřebu. Uživatel bere na vědomí, že stažení publikace může být omezeno jak počtem stažení (standardně 5), tak časovým obdobím, kdy je možné publikaci stáhnout (standardně 1 měsíc). Počet stažení a délku časového období může prodejce na základě svého rozhodnutí a zvážení požadavku uživatele navýšit.

Videozáznamy jsou k dispozici pouze a výhradně v režimu on-line, tj. nemohou být staženy ani jakýmikoli způsoby zaznamenány a uloženy na jakékoli prostředky pro ukládání dat. Bližší podrobnosti o rozsahu videozáznamů a způsobu zacházení s nimi jsou uvedeny v popisu u každého díla.

Bonusové, doprovodné, doplňující nebo rozšiřující videozáznamy a jiné materiály v různých formách (dále jenom součásti díla) jsou dostupné pouze oprávněnému uživateli díla a to v podobě a za podmínek uvedených u díla, se kterým souvisejí. Součásti díla podléhají autorskému zákonu a práva nakládat s nimi jsou tímto zákonem omezena, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že dílo i veškeré jeho součásti mohou být chráněny technickými prostředky proti tisku a provádění změn. Uživatel není oprávněn obcházet tyto technické prostředky ochrany práv. Takové jednání ze strany uživatele bude považováno za zásah do autorského práva dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů. Cílem je zajistit užívání obsahu v souladu s autorskými právy a licenčními podmínkami vztahujícími se k obsahu).

Uživatel není oprávněn dílo ani jeho součásti upravovat, měnit, či jinak do nich zasahovat anebo je spojovat s dílem jiným. Uživatel není oprávněn dílo ani jeho součásti překládat ani převádět do jakékoli jiné formy. Uživatel není oprávněn dílo ani jeho součásti užívat komerčním způsobem. Uživatel není oprávněn dílo ani jeho součásti jakkoli rozšiřovat, úplatně nebo bezúplatně, ani je umisťovat kamkoli, kde by mohlo dojít k prohlížení, stažení díla nebo jeho součástí nebo jakékoli manipulaci s dílem nebo jeho součástmi třetími osobami. Jakákoli taková činnost je považována za zásah do autorského práva podle autorského zákona.

V případě porušení těchto podmínek může být přístup uživatele k dílu i jeho součástem omezen.

Kontakt pro zákazníky
miroslav.kucera@zoner.cz
(dotazy k online kurzům, registrace, tipy na vylepšení atd.)

Sledujte nás

Facebook YouTube Twitter RSS

© 2013-2014 ZONER software, a.s., všechna práva vyhrazena.

Facebook
YouTube
Twitter
RSS